Povinné informace

1. Oficiální název

město Slavičín

2. Důvod a způsob založení

ikona souboruDůvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Město Slavičín

Osvobození 25

763 21 Slavičín


4.2 Adresy úřadoven pro osobní návštěvu:

radnice

Osvobození 25, 763 21 Slavičín


4.3 Úřední hodiny:

pondělí a středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hod.

úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00


4.4 Telefonní čísla:

ústředna: +420 577 004 800*

Telefonní seznam úřadu


4.5 Adresa internetových stránek:

www.mesto-slavicin.cz


4.6 Adresa podatelny:

Městský úřad Slavičín

Osvobození 25

763 21 Slavičín


4.7 Elektronická adresa podatelny:

podatelna@mesto-slavicin.cz


4.8 Datová schránka:

jsub2vd

5. Případné platby lze poukázat

 • bezhotovostní platbou na účet města Slavičín:

           číslo účtu: 2924661
           kód banky: 0100
           název banky: Komerční banka, a.s.

 • složenkou typu "A" na výše uvedený účet,
 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně městského úřadu (odbor ekonomický)

6. IČO

00284459

7. Plátce daně s přidané hodnoty

DIČ CZ00284459

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu městského úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu doručená na elektronickou podatelnu města, nebo do datové schránky města (adresy a kontakty). formulář

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na městském úřadě města v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu městského úřadu.
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu města nebo do datové schránky města.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád.

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy vydané městem Slavičín jsou zveřejněny zde.

12. Úhrady za poskytování informací

Město může za poskytnutí informace po žadateli požadovat úhradu nákladů. Tedy platbu, jejíž výše nesmí přesáhnout skutečné náklady vzniklé při vyřizování žádosti (tedy náklady na pořízení kopií, na odeslání odpovědi nebo náklady za „dobu práce“ na vyřizování této žádosti).
Pokud město požaduje úhradu těchto nákladů, písemně tuto skutečnost oznámí žadateli a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, jakým způsobem město požadovanou platbu vyčíslilo.
Poskytnutí informace je následně podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel úhradu nezaplatí do 60 dnů, od jejího oznámení, město žádost o informaci odloží, o čemž žadatele vyrozumí.

Výši úhrady za poskytnutí informace je stanoven metodickým pokynem Rady města Slavičín č. MP/11. Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 

za každou započatou hodinu práce 150 Kč

Pořízení ČB kopie A4 jednostranně za list

1,50 Kč

Pořízení ČB kopie A4 oboustranně za list

3 Kč

Pořízení ČB kopie A3 jednostranně za list

3 Kč

Pořízení ČB kopie A3 oboustranně za list

6 Kč

Náklady za opatření technických nosičů dat

podle skutečné pořizovací ceny

Odesílání informace žadateli dobírkou

platný sazebník České pošty, s.p.


12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Za poslední 2 roky žádná rozhodnutí.


Vytvořeno 28.3.2008 21:36:46 | přečteno 20967x | tajemnik
load