Knihovní řád


KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY SLAVIČÍN

Článek 1
Poslání knihovny

 1. Městská knihovna Slavičín (dále jen "knihovna") se třemi pobočkami (MK Hrádek, Divnice, Nevšová), které profesně vede a řídí. Je knihovnou veřejnou a plní funkci regionální. Je zřízena městem Slavičín jako organizační složka.
 2. Posláním knihovny je veškerou svou činností zabezpečovat všem fyzickým a právnickým osobám přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních fondech, při využití všech dalších informačních zdrojů knihovny, přispívat ke zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně občanů a rovnému přístupu k informacím.

Článek 2
Služby knihovny

 1. Knihovna poskytuje služby svým čtenářům (absenčně a prezenčně) půjčováním literatury a dalších knihovních materiálů, bibliograficko - informačních činností a prováděním kulturně-výchovných akcí pro veřejnost v regionu Slavičína. Knihovna poskytuje služby veřejně přístupného internetu jak pro čtenáře knihovny, tak pro její uživatele zdarma.
 2. Ten, kdo používá služeb knihovny stává se jejich uživatelem. Půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejimi čtenáři.
 3. Knihy, které nemá knihovna ve svém fondu, může svým čtenářům dle stanovených pravidel objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.
 4. Žádá-li čtenář knihu, která je půjčena, lze využít rezervační služby knihovny. Knihovník ji půjčuje podle pořadí.
 5. Půjčovní doba, po kterou jsou jednotlivá pracoviště služeb zpřístupněna veřejnosti je uvedena v příloze knihovního řádu (Zpřístupnění jednotlivých oddělení služeb knihovny) a zveřejněna při vstupu na každé pracoviště služeb (oddělení pro dospělé čtenáře a dětské oddělení). V době letních prázdnin upravuje půjčovní dobu a poskytování služeb čtenářům zvláštní rozhodnutí vedoucí knihovny se svolením zřizovatele.
 6. Zařízení knihovny a knihovní fondy jsou majetkem města. Čtenáři a uživatelé jsou povinni je chránit, obdobně i katalogy a zařízení knihovny.
 7. Čtenáři a uživatelé mají volný přístup do půjčovny jen se souhlasem a v doprovodu pracovníka knihovny. Prostory knihovny mohou využívat i občané, kteří nejsou registrovanými čtenáři knihovny za předpokladu, že budou dbát pokynů pracovníků knihovny. Při neuposlechnutí mohou být z knihovny vykázáni a další přístup jim zakázán (i při nedodržení pravidel hygieny).

Článek 3
Podmínky přijetí za čtenáře knihovny, povinnosti a práva čtenáře

 1. Právo půjčovat si knihy, časopisy a jiné knihovní jednotky má každý zaregistrovaný čtenář, který je povinen dbát všech ustanovení knihovního řádu.
 2. Čtenářem oddělení pro dospělé čtenáře se může stát:
  • každý občan starší 15 let (po ukončení povinné školní docházky), který bydlí, studuje, nebo je zaměstnán v působení knihovny a nejbližšího okolí;
  • ostatní občané, kteří mají ve Slavičíně přechodné bydliště, nebo zde pobývají krátkou dobu, mohou se přihlásit za čtenáře, složí-li mimo základní poplatky předem zálohu 300,- Kč. Při vrácení knih nebo získání trvalého bydliště bude záloha čtenáři vrácena. Cizí státní příslušník se může stát čtenářem na základě předložení cestovního pasu.
  • čtenářské členství se obnovuje při první výpůjčce v roce, po zaplacení zápisného.
 3. Čtenářem oddělení pro děti a mládež se může stát každé dítě od 8 do 15 let, bydlící v místě působení knihovny nebo v nejbližším okolí po podepsání přihlášky jedním z rodičů.
 4. Právnickým osobám se půjčuje na čtenářský průkaz, který byl vystaven pracovníky knihovny po vyplnění přihlášky, předložení obč.průkazu, či jiného průkazu totožnosti a složení registračního poplatku.Čtenářský průkaz je platný v obou odděleních knihovny. Je nepřenosný a za jeho zneužití odpovídá majitel průkazu.
 5. Knihovna shromažďuje o čtenářích nezbytně nutné osobní údaje v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, výhradně pro účely knihovnické statistiky a pro vymáhání nároku knihovny související s případným porušováním smluvních vztahů potvrzených čtenářem na přihlášce čtenáře. K osobním údajům mají přístup výhradně knihovnice, které je chrání před zneužitím a nesmí je poskytovat třetím osobám.
 6. Čtenář je povinen řídit se knihovním řádem, respektovat směrnice knihovny a pokyny jejich pracovníků. Odnášení knih a materiálů z knihovny bez příslušné evidence se pokládá za zcizení.
 7. Při příchodu do knihovny je čtenář povinen odložit příruční zavazadlo na vyhrazené místo, případně požádat o jeho uschování. Knihovna neručí za cenné věci a předměty ponechané ve svrchních oděvech.
 8. Při každé návštěvě knihovny se čtenář nejprve ohlásí u výpůjčního pultu a vrátí vypůjčené knihy.
 9. Čtenář je povinen zachovávat klid a pořádek v knihovně.
 10. Čtenář je povinen hlásit knihovně změnu jména, bydliště, a změny údajů, které jsou vyžadovány při registraci čtenáře, v opačném případě uhradí všechny výdaje, spojené s tímto zjišťováním.
 11. Čtenář může své návrhy a připomínky ke službám knihovny podávat ústně vedoucí knihovny nebo knihovníkovi.
 12. Čtenáři, který onemocněl nakažlivou chorobou, nebo se u jeho spolubydlících vyskytla tato choroba, se nepůjčuje po dobu onemocnění a karantény. Když má půjčeny knihy z fondu knihovny, je povinen o svém onemocnění knihovnu informovat, zabezpečit desinfekci půjčených knih s doložením potvrzení hygienicko-epidemiologické stanice.
 13. Čtenář má právo vyžádat si potřebné bibliografické i faktografické informace od pracovníků knihovny, použít všech dostupných kartoték a materiálů bibliograficko-informační služby, databází a elektronických katalogů knihovny.

Článek 4
P
ůjčovní řád

 1. Knihy se půjčují na dobu 4 týdnů, periodika (časopisy) na dobu l4 dnů. Celková výpůjční doba nesmí být delší než 3 měsíce.
 2. Knihovna může odmítnout půjčování materiálů ze svých fondů čtenářům, kteří nevrátili vypůjčené materiály ani po zaslání doporučeného dopisu, případně nereagovali ani na další vymáhání.
 3. Nežádá-li knihu jiný čtenář, může knihovna na požádání čtenáře lhůtu prodloužit, nanejvýše však dvakrát. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky, případně požádat o bezodkladné vrácení díla před uplynutím výpůjční lhůty.
 4. Knihovní jednotky z příruční knihovny a vybraná regionální literatura vč.regionálních materiálů se půjčují pouze prezenčně.
 5. Po uplynutí výpůjční lhůty je čtenář povinen hradit knihovně upomínací výlohy uvedené v příloze knihovního řádu Poplatky a náhrady. Knihovna má právo požadovat vrácení knih i právní cestou.
 6. Před převzetím výpůjčky je čtenář povinen si zapůjčený materiál prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady.Po odchodu z knihovny je každá reklamace bezpředmětná. Jakékoliv vpisování poznámek, podtrhávání, vyřezávání listů a obrázků, map a příloh je nepřípustné.Zjistí-li knihovna při vracení jakoukoliv z těchto škod, je čtenář povinen uhradit knihovně náklady na opravu nebo uhradit dílo jako při ztrátě.
 7. Čtenář odpovídá za poškození nebo ztrátu knihy, která je půjčena na jeho čtenářský průkaz. Za ztracenou nebo poškozenou knihu může knihovna vyžadovat poplatky dle příl.č.l Poplatky a náhrady.
 8. Čtenář je povinen ihned hlásit poškození nebo ztrátu díla a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu (viz.příloha č.1 Poplatky a náhrady). O způsobu náhrady rozhoduje knihovna.Může požadovat náhradu škody uvedením díla do původního stavu tím, že čtenář obstará náhradní výtisk téhož díla ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do stejného stavu není možné, může knihovna požadovat jak náhradu téhož díla v jiném vydání, jiné dílo, nebo finanční náhradu viz. příloha č. 1. Poplatky a náhrady. Za knihy a časopisy, které nejsou v době ztráty nebo znehodnocení na trhu, má knihovna právo požadovat výši náhrady za zhotovení fotokopie, to se týká v případě ztráty knih, časopisů a dokumentů z odd. regionální literatury.
 9. O množství a způsobu zpřístupňování fondů, půjčování děl, rozhoduje knihovna podle svého poslání a potřeb ochrany fondu. Půjčování některých děl může omezit pouze na prostory knihovny (prezenčně).
 10. Knihovna může v některých případech při půjčení díla požadovat peněžitou zálohu. Publikace, jejichž cena je vyšší 400,- Kč, se půjčují proti podpisu.
 11. Při odchodu z knihovny je čtenář povinen předložit odnášené věci a materiály, pokud ho o to pracovník knihovny požádá.
 12. Čtenář, který nedodržuje ustanovení knihovního řádu, může být z řad čtenářů vyloučen a nebudou mu poskytovány žádné knihovnické služby.

Článek 5
Záv
ěrečná ustanovení

 1. Knihovní řád se vztahuje na všechna pracoviště knihovny poskytující služby.
 2. Nedílnou součástí knihovního řádu jsou tyto přílohy:
  • příloha č. 1 - Poplatky a náhrady
  • příloha č. 2 - Zpřístupnění jednotlivých oddělení služeb knihovny
  • příloha č. 3 - Provozní řád pro práci s Internetem
  • příloha č. 4 - Pravidla pro půjčování knih z jiných knihoven (MVS)
 3. Ruší se knihovní řád ze dne 30.dubna 1991.
 4. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2002.
Vytvořeno 3.11.2009 16:04:06 - aktualizováno 6.12.2015 10:57:10 | přečteno 5279x | klabackova
load