Nezapomínejme na požární prevenci

Předcházet vzniku požárů je vždy snazší, než později řešit jejich likvidaci.

Povinností občanů v oblasti požární prevence je počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení.

Prakticky to znamená například to, že pevná paliva se ukládají odděleně od jiných druhů paliv, nebo hořlavých anebo hoření podporujících látek. Hořlavé kapaliny pak ukládáme v obalech k tomu určených. Nelze je ukládat ve společných místnostech a ve sklepních prostorách bytových domů s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič. V garážích je možno ukládat nejvýše 40 litrů benzinu pro osobní vozidlo a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobil, a to opět v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají. Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny se umisťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní a ve společných prostorách bytových domů. U komínů a kouřovodů je nutné zajistit takový stavebně technický stav, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. O čištění komínů, jejich lhůtách jsem Vás informoval v únorovém čísle našeho zpravodaje, v rubrice Ptají se lidé. Pokud v půdních prostorách ukládáme hořlavé látky, potom dodržujeme vzdálenost nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, u kterých není k dispozici průvodní dokumentace (např. návod na provoz, údržbu apod.), se postupuje podle dokumentace technicky a funkčně srovnatelných druhů a typů spotřebičů. Každý spotřebič pevných paliv instalovaných na podlaze z hořlavé hmoty musí být opatřen upevněnou ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys o následující hodnoty:

- u spotřebičů pevných paliv k vaření nejméně 600 mm před přikládacím a popelovým otvorem a 300 mm od bočních a svislých hran těchto otvorů

- u ostatních spotřebičů pevných paliv 300 mm před přikládacím a popelovým otvorem a 100 mm na ostatních stranách spotřebiče.

A jak je to u krbů na pevná paliva? Krb instalovaný na podlaze z hořlavé hmoty musí být opatřen izolační nehořlavou podložkou přesahující ohniště nejméně 800 mm ve směru kolmém na otevřenou nebo otevíratelnou stranu a 400 mm ve směru rovnoběžném s touto stranou. Nezapomínejte ani na ukládání nevychladlého popela do uzavřených nehořlavých nádob a nenechávejte krb ani kamna bez dozoru.

S přibývajícím množstvím spotřebičů v domácnostech dochází k přetížení elektrické instalace a tím k nebezpečí požáru. Pozor na tuto skutečnost. Mikrovlnné trouby a rychlovarné konvice raději odpojme od elektrické sítě. Nenechávejme bez dozoru elektrické spotřebiče, které jsou v provozu. Velký pozor si dávejme i při používání vonných i nevonných svíček a aromalamp. Žádný druh těchto výrobků nesmí být položen na hořlavých podložkách.

Vypalování porostů je dle § 78, odst. 1, písm. s) zákona č. 133/85 Sb., ZAKÁZÁNO.

Vážení spoluobčané, dbejte těchto pokynů, můžete předejít spoustě nepříjemnostem a potížím, které nám hrozí. Není jich málo. A pokud budete potřebovat poradit, můžete se obrátit na preventisty jednotlivých Sborů dobrovolných hasičů, případně na MěÚ Slavičín (577 004 815) a jeho městského preventistu - firmu Lumír Zezulka - ZEKA (tel. 577 343 818).

(Zdroj informací: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.)

Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 18.3.2009 13:37:31 - aktualizováno 18.3.2009 13:38:41 | přečteno 2303x | Marie Rumplíková
load