Projekt Luhačovské Zálesí - ; region zdraví, krásy a prosperity byl podpořen

Jak je známo, město Slavičín patří mezi aktivní členy mikroregionu Luhačovské Zálesí. Aktivity směřují zejména do činností Místní akční skupiny Luhačovské Zálesí. Jedná se o sdružení fyzických a právnických osob soukromého, neziskového a veřejného sektoru, které spojuje snaha podílet se na obnově a všestranném rozvoji našeho regionu - ; regionu Luhačovské Zálesí.

MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s., vznikla v roce 2007 a k dnešnímu dni zahrnuje 48 členských subjektů, přičemž 22 z nich pochází z veřejné sféry a 26 ze soukromého a neziskového sektoru. Důvod vzniku takového sdružení je poměrně prostý. Na základě takto nastavené vzájemné spolupráce lépe dochází ke komplexnímu rozvoji Luhačovského Zálesí a ke specifikaci představ, jakým způsobem a kterými prostředky k tomuto cíli přistupovat. Princip, jakým takto vytvořená právnická osoba funguje, se nazývá principem Leader a je nezbytnou podmínkou pro ucházení se místních akčních skupin o finanční prostředky z Evropské unie.
V duchu těchto principů byl zpracován projekt „Luhačovské Zálesí - region zdraví krásy a prosperity“ a podána žádost o dotaci v rámci dotačního programu LEADER. V konkurenci 84 místních akčních skupin z celé České republiky byla naše rozvojová strategie MAS Luhačovské Zálesí na léta 2007-2013 vyhodnocena jako 7. nejlepší. Rozhodnutím ministerstva zemědělství, které bylo schváleno v minulých dnech, tak signalizuje zisk desítek milionů českých korun, které budou v Luhačovském Zálesí rozdělovány na základě principu LEADER na podporu projektů, jejichž cílem je obnova a rozvoj regionu.
Mezi základní cíle mikroregionu je především poskytování následujících obecně prospěšných činností a služeb:
koordinace rozvoje regionu Luhačovské Zálesí ve všech oblastech
vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
poradenská činnost, zpracování projektových záměrů a žádostí o dotaci, administrace projektů
příprava a koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Luhačovské Zálesí
služby při financování projektů k rozvoji regionu Luhačovské Zálesí
ochrana krajinného rázu Luhačovského Zálesí, ochrana jeho sídel a hodnot jako jediného
základního prostředku pro rozvoj cestovního ruchu
ochrana lázeňství, multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
Finanční prostředky z programu LEADER budou použity při realizaci projektů obcí našeho mikroregionu, jejich podnikatelů, zemědělců, vlastníků a pronajímatelů lesa či neziskového sektoru, a to pro rozvoj cestovního ruchu, modernizaci a zvýšení konkurenceschopnosti u malých a středních podnikatelů, do zemědělství a tradičních místních produktů. Významná část finančních prostředků bude směřovat do obnovy obcí a měst, jejich občanské vybavenosti a do lesnické infrastruktury.
Podmínky čerpání dotací pro potenciální žadatele v Luhačovském Zálesí a pro MAS Luhačovské Zálesí, budou stanoveny Ministerstvem zemědělství ČR. Informace o možnostech využití tohoto dotačního titulu můžete najít na internetových stránkách www.luhacovske-zalesi.cz. Jak budou tyto finanční prostředky použity a zejména jak můžete část z těchto peněz získat pro své rozvojové projekty, o tom všem Vás budeme brzy informovat.
Osobně považuji tento výsledek za jedinečný úspěch, který významně přispěje k obnově a rozvoji našeho domovského regionu a zároveň prokazuje smysluplnost nastavené spolupráce. V případě vašeho zájmu o zapojení se do těchto aktivit nabízím osobní konzultace.
Ing. Pavel Studeník, předseda MAS, Luhačovské Zálesí, o. p. s.

Vytvořeno 22.5.2009 15:30:00 | přečteno 1271x | Marie Rumplíková
load