I podnikatelé mohou využít program LEADER

Luhačovské Zálesí, o. p. s., v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v Prioritách a Fichích 2, 3 a 4.

Těší mě, že spolupráce mezi veřejnými i soukromými subjekty v mikroregionu Luhačovské Zálesí nese své ovoce, že Luhačovské Zálesí, o. p. s., se již etablovala nejen u starostů obcí, ale že si získává čím dál silnější renomé i u neziskových organizací a subjektů ze soukromého sektoru, kterým je schopna v mnoha oblastech profesionálně poradit a pomoci při řešení jejich projektů. Potvrzuje to nedávno vyhlášená druhá výzva Místní akční skupiny Luhačovského Zálesí projektu „Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity“. Jak jsem Vás informoval v článku „V obcích je neustále co zlepšovat“, bylo vybráno 17 projektů, které se nyní realizují, případně se obce a organizace neziskového sektoru připravují na jejich realizaci.
Luhačovské Zálesí, o. p. s., v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o dotaci v Prioritách a Fichích 2, 3 a 4.
Podpora v rámci Fiche 2 směřuje do rozvoje drobného a malého podnikání, která umožní zakládání nových a rozvoj existujících mikropodniků včetně nových živností v oblasti výroby a zpracování. Podporovány budou podniky se zaměřením na doplňkovou a řemeslnou výrobu mimo zemědělskou výrobu především s využitím místních zdrojů. V dlouhodobější perspektivě přispěje realizace projektů k rozvoji mikropodniků, které vytváří základ zaměstnanosti regionu. Upřednostňovány budou záměry, které budou rozvíjet tradiční obory regionu (strojírenství, zámečnictví a obuvnictví) a využívat obnovu stávajících průmyslových objektů. Současně se uchovají stávající a vytvoří nová pracovní místa. Cílem fiche je rozvoj stávajících hospodářských činností, vytvoření nových pracovních míst a diverzifikace ekonomických aktivit.
Zvýšení hodnoty tradičních regionálních produktů nabízí Fiche 3, která je zaměřena na záměry ke zvýšení výkonnosti zpracovatelských podniků, na rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty a zlepšení marketingu zemědělských produktů. Současně budou podporovány záměry na zlepšení kvality výrobků. Upřednostňovány zde budou projekty, které podporují rozvoj tradičních zemědělských produktů Luhačovského Zálesí. Cíl fiche je zlepšení zpracování a marketingu tradičních výrobků a produktů a zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti výrobců potravin.
Podporou zemědělských podniků se zabývá Fiche 4. Je směřována do modernizace zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Analýza regionu prokázala, že v regionu je dostatek schopných firem, které se potýkají s nedostatečně kvalitní infrastrukturou a technologickým vybavením. Z dlouhodobého hlediska fiche podpoří modernizaci zemědělských podniků a tím přispěje k jejich konkurenceschopnosti, zvýšení efektivity činností. Dále podpora firem v dlouhodobém horizontu přispěje k udržení a posílení stávajícího krajinného rázu a udržení zaměstnanosti v zemědělství. Cílem fiche je zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů a zvýšení konkurenceschopnosti.
Pro Vás, kteří budete chtít využít této nabídky, jsou připraveni poskytnout upřesňující informace pracovníci MAS Luhačovské Zálesí. S dotazy se můžete obracet také na mne. Podmínky výzvy a kontakt na projektový tým naleznete na www.luhacovskezalesi.cz v sekci Leader 2008 - 2013. Místní akční skupina Luhačovské Zálesí při obnově a rozvoji našeho regionu tímto nabízí využití dotace Evropské unie založené na principu LEADER i podnikatelským subjektům. Datum ukončení příjímání žádostí je do 8. 10. 2010.
Tento projekt „Luhačovské Zálesí - region zdraví, krásy a prosperity“ je spolufinancován EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA Programu rozvoje venkova ČR.
Ing. Pavel Studeník, místostarosta

Vytvořeno 1.9.2010 15:37:26 | přečteno 2414x | Marie Rumplíková
load