Rozpočet města na rok 2010

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24. února 2010 schválilo rozpočet města Slavičín na rok 2010.

Jak jsme tedy hospodařili v roce 2009 a jak vypadá rozpočet města na rok 2010?
Hospodaření města v roce 2009 skončilo i přes negativní dopady finanční krize přebytkem ve výši 530 tis. Kč. A to i přesto, že rok 2009 byl pro město historicky nejhorší co do propadu daňových příjmů. Příjmy se snížily o 13,9 %, tedy o 7,8 mil. Kč. Protože jsme snížení příjmů očekávali, provedli jsme již v předstihu na jaře roku 2009 restrikce v rozpočtu pozastavením některých investičních akcí a omezili výdaje na opravu a údržbu ve školách a školských zařízeních. Dále jsme propad v příjmech nahradili také prodejem plynovodů, které byly v majetku města.
Daňové příjmy rozpočtu na rok 2010 očekáváme ve výši 49,6 mil. Kč, což je o cca 1,3 mil. Kč více než v roce 2009. To je samozřejmě hluboko pod skutečností roku 2008 (56,096 mil. Kč) a svědčí to o nepříjemné skutečnosti, že i v letošním roce nám budou chybět finanční prostředky na mnohé záměry. Proto je i v roce 2010 naším cílem realizovat především projekty, na které se podaří získat dotace z národních či evropských zdrojů. Plně z vlastních finančních prostředků pak realizovat pouze akce, které již považujeme za nezbytné, a které z cizích zdrojů ani nemohou být kofinancovány.
Rozpočet města Slavičín na rok 2010 vypadá ve „velkých“ číslech takto :
Příjmy běžného roku 111 263 tis. Kč
Výdaje běžného roku 105 081 tis. Kč
Saldo příjmů a výdajů + 6 182 tis. Kč
s tím, že splátky úvěrů a půjček ve výši 25 995 tis. Kč budou hrazeny z těchto zdrojů:
- kladné saldo příjmů a výdajů běžného roku 2010 + 6 182 tis. Kč
- zůstatek prostředků na účtech města z minulých let 530 tis. Kč
- přijetí úvěrů v roce 2010 19 283 tis. Kč

Úvěry budou krátkodobé a budou splaceny v roce 2011 z běžných příjmů a z vyúčtování dotací z roku 2010. V letošním roce nás čeká realizace investičních akcí, na které se podařilo získat dotace, a to zateplení budovy městského úřadu (7,946 mil. Kč), zateplení nemocnice (6,596 mil. Kč), cyklostezka Slavičín - Hrádek (5,8 mil. Kč) a rekonstrukce autobusové zastávky Vlára (0,6 mil. Kč). Celková výše nákladů u těchto projektů činí 20,942 mil. Kč. Nicméně v rozpočtu města je uvedeno dalších 15 projektů, z nichž některé byly podány a čekáme na výsledek, jiné jsou ve stadiu zpracovávání a budou uplatněny do příslušných výzev. Předpokládáme tak, že v průběhu roku bude zahájena realizace dalších projektů. Projekty se týkají všech částí města - kromě již zmíněné cyklostezky do Hrádku, která má již zajištěno financování, jsou to např. projekty oprav mostu v Nevšové nebo úpravy veřejného prostranství v Divnicích. Věříme, že i tam se podaří potřebné finanční prostředky získat. Na spolufinancování všech projektů je v rozpočtu města vyčleněna částka 6,1 mil. Kč.
Na investice z vlastních finančních prostředků tak již mnoho peněz nezbývá. Ve Slavičíně mohu snad jen zmínit řešení parkování v ulici K Hájenkám, kde bychom chtěli nákladem 730 tis. Kč vytvořit 19 šikmých stání a vymístit tak parkující auta z komunikace, úpravu bývalé autobusové točny na sídlišti Vlára k parkování automobilů (300 tis. Kč) nebo výstavbu chodníku v ulici L. Výducha (150 tis. Kč). V rámci bytových a nebytových prostor města se například Sokolovna dočká nové kotelny (770 tis. Kč), nebo hospoda v Divnicích dostane nová okna a fasádu (430 tis. Kč).
Myslím, že průběh roku 2010 ukáže, které investiční akce či opravy budou realizovat také jednotlivé osadní výbory v místních částech. Co prozatím bohužel v rozpočtu nenajdeme, je vybudování míst k odpočinku pro rodiče s dětmi v Divnicích, Hrádku a v Nevšové. Nicméně návrhy v tuto dobu vznikají na papíře a budeme se snažit v průběhu roku nalézt nejenom vhodná místa a náplň těchto míst, ale zejména jejich financování. Další měsíce roku 2010 nám také ukáží, které z připravených projektů dojdou až do stádia realizace. Jsem přesvědčen o tom, že jich bude celá řada, a že každý svým dílem přispěje k dalšímu rozvoji našeho města.
Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 24.3.2010 10:01:02 | přečteno 1914x | Marie Rumplíková
load