Nabídka na prodej bytu

Město Slavičín v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyhlásilo záměr na prodej nemovitého majetku města Slavičín.

Předmětem prodeje je bytová jednotka č. 583/36 zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Valašské Klobouky, na listu vlastnictví číslo 3316 pro obec a katastrální území Slavičín, včetně příslušenství a podílu na společných částech domu čp. 581-583 a podílu na pozemku parc. č. st. 631/1.
Jednotku tvoří byt s příslušenstvím o velikosti 2 + 1 o celkové podlahové ploše 60,8 m2, ve 4. nadzemním podlaží domu čp. 583 v ulici Obchodní ve čtvrti Malé Pole ve Slavičíně a podíl na společných částech budovy čp. 581-583 a na pozemku parc. č. st. 631/1.

Výběrové řízení na kupujícího, které bude provedeno formou aukce, proběhne dne 7. února 2011 v 15.30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice ve Slavičíně (suterén, dveře č. 115)
Prohlídka bytové jednotky proběhne dne 19. ledna 2011 od 10 do 11 hodin a od 14.30 do 16 hodin.

podmínky výběrového řízení:

účastníci:

bez omezení s podmínkou úhrady kauce

nejnižší podání:

650.000,- Kč

minimální příhoz:

20.000,- Kč

kauce:

20.000,- Kč

způsob úhrady kauce:

pouze bankovním převodem nebo vkladem hotovosti v bance na účet města Slavičín vedený u KB a.s., č.ú. 6015-2924661/0100, variabilní symbol IČ nebo RČ

lhůta pro složení kauce:

začíná běžet dnem uveřejnění tohoto oznámení a končí zahájením výběrového řízení, tj. 7.2.2011 v 15.30 hodin. Kauce složená bankovním převodem musí být do skončení lhůty pro zahájení výběrového řízení připsána na účet města Slavičín.
Účastníkům výběrového řízení, kteří neuspějí ve výběrovém řízení, se vrací kauce bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání výběrového řízení.

splatnost kupní ceny:

do 60 dnů od schválení prodeje Zastupitelstvem města Slavičín

Bližší informace poskytne Ing. Martina Slámečková, vedoucí odboru ŽPSM, tel. 577 004 830.

Vytvořeno 13.1.2011 16:42:51 | přečteno 2455x | tajemnik
load