Nevšová v roce 2011

První rok působení nově zvoleného osadního výboru v Nevšové pro období 2011-2014 lze považovat vcelku za úspěšný, neboť v místní části se podařilo nejen dokončit akce naplánované již v předchozím období, ale realizovat i další investiční i neinvestiční záměry a opravy v rámci přidělených finančních prostředků města a schválených dotačních titulů.

Bezesporu nejvýznamnější investiční akcí v Nevšové v roce 2011 byla celková rekonstrukce mostu ve středu obce, po které volalo, dá se říci, již několik generací. V rámci tohoto projektu byla opravena navazující hlavní komunikace od pomníku po obchod, vybudován chodník a vyměněno  poškozené a již nevyhovující zábradlí. Za novým mostem byla navíc zrekonstruována i zbývající část navazující vedlejší komunikace. Současně byla vhodným způsobem upravena plocha přilehlé návsi, která ještě více zvýrazňuje v ní se nacházející dominanty – kamenný kříž a především stoletou zvonici se zvonem odlitým v roce 1797, která byla v září 2011 zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Obě památky tak ještě více upoutají projíždějící cyklisty či procházející turisty, neboť stojí v blízkosti cyklostezky. O tom, jak a kdy bude zvonice opravena, rozhodnou až památkáři.

Bohužel požadavek na přidělení dotace na restaurování dalšího historického objektu, kterým je pomník padlých vojáků v 1. světové válce, nám nebyl krajským úřadem schválen. Je pravdou, že objekt není vedený jako kulturní památka, ale již více než osmdesát let zdobí střed obce a připomíná nám tak početné oběti na lidských životech, které si tehdejší válka v tak malé obci vyžádala. Navíc stojí u autobusové zastávky a pohled cestujících na chátrající pomník a nehezké oplocení nevytváří dobrou vizitku obce. O přidělení dotace se proto pokusíme znovu. Restaurátorský záměr je již zpracován, a rádi bychom, aby se v tomto roce realizoval.

Letní nenadálá povodeň v obci napáchala nejen škody občanům na jejich majetku, ale způsobila také zhoršení již tak katastrofálního stavu vozovky pod tratí Úlehle, zvané Cigánka. Tato živelní událost urychlila řešení rekonstrukce cesty ještě na podzim, věřme, že ke spokojenosti obyvatel v této lokalitě. Oprava zbývajících metrů vozovky směrem na státní komunikaci může být provedena až po položení potrubí ve spojitosti s  výstavbou  nové veřejné kanalizace. K dokončení všech oprav místních komunikací v intravilánu obce by zůstalo již jenom zrekonstruovat točnu autobusů za prodejnou smíšeného zboží a střed obce.

V druhé polovině roku se nám podařilo provést úpravy obou břehů koryta potoka Nevšovky a jeho vyčištění mezi domy č. p. 115 a č. p. 116, práce na sesutém svahu před domem č. p. 118, vybudovat nového oplocení u Domu s chráněnými byty našimi hasiči, restaurovat pískovcový kříž u cyklostezky v lese směrem ke Slavičínu, odstranit některé, již nepotřebné telefonní sloupy, nefunkční rozhlasové vedení a ampliony, opravit lavičky v parčíku uprostřed obce aj.

Další finanční prostředky byly vynaloženy do rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě. Rádi bychom v této budově ještě vyměnili starou elektroinstalaci, neboť stávající rozvody jsou již nevyhovující a také zrekonstruovali kuchyni. Usilujeme také o získání dotace na zateplení kulturního domu a přilehlé budovy mateřské školy a její zastřešení.

Na začátku prosince loňského roku byly zahájeny práce na vybudování příjezdové cesty k samotám č. p. 109 a č. p. 98. Zpoždění dosud vázlo na nedořešených majetkoprávních vztazích s některými vlastníky pozemků, kudy bude vozovka procházet. Pokračování její výstavby a v podstatě i realizace dalších akcí v místní části bude záležet na tom, s jakým objemem finančních prostředků bude osadní výbor v tomto roce disponovat.

Zatím neúspěšná jednání probíhají se Správou silnic Zlínského kraje na řešení špatného stavu příjezdové komunikace do Nevšové, která se stává, obzvláště v zimních měsících po napadlém sněhu, pro řidiče nebezpečná.

Realizované akce v místní části byly financovány jak z rozpočtu města, tak z dotačních zdrojů, zejména na rekonstrukci mostu. Další dotace se podařilo získat tělovýchovné jednotě Sokol a Sboru dobrovolných hasičů na rozšíření sportovního a kulturního areálu. Práce již probíhají v plném proudu. Nelze opomenout církevní grant, který Nevšová získala na výrobu a montáž nového zvonu do kaple. Velký dík však patří všem občanům, kteří darovali své peníze na jeho pořízení v rámci sbírek.

Taktéž děkujeme občanům za trpělivost a pochopení, s jakým snášeli některá omezení, která vznikla v průběhu roku při provádění stavebních prací v obci. Rádi bychom vyslovili přesvědčení, že stejně tak k tomu přistoupí i letos, zejména při výstavbě veřejné kanalizace.

Za spolupráci a vstřícný přístup děkujeme městu Slavičín, které nám bylo nápomocno jak finančně, tak i organizačně, technicky a personálně.

Mgr. Naděžda Zemánková a Ing. Pavel Hrbáček, předsedkyně a místopředseda Osadního výboru Nevšová

Vytvořeno 19.1.2012 23:52:19 | přečteno 3333x | Marie Rumplíková
load