Skládka odpadů Slavičín-Radašovy

Údolí Lukšínky

...v poslední době se objevily problémy se znečištěním toku potoka Lukšínky pod skládkou a podezření na zdroj znečištění – na skládku odpadů...

Odpady se na skládce Radašovy ukládají desítky let. Napřed to bylo způsobem, který byl v minulosti obvyklý, tedy – máme vhodnou díru v zeměkouli, tak ji zasypeme odpadem, o dopady na životní prostředí se nestaráme. Ovšem pak se změnil režim i zákony, a tak postupně přicházejí další etapy skládky a její postupná sanace. Skládka byla provozována buď městem samotným, anebo Technickými službami, později Službami města Slavičína. Posledním a stávajícím provozovatelem skládky je společnost Skládka odpadů Slavičín, s. r. o., kde jsou společníky firma Joga Luhačovice, s. r. o. a město Slavičín. Město této společnosti pronajalo pozemky, společnost na nich vystavěla skládku odpadů, zakoupila potřebný kompaktor a začala ji provozovat. Potud by bylo vše v pořádku, ovšem… Ovšem v poslední době se objevily problémy se znečištěním toku potoka Lukšínky pod skládkou a podezření na zdroj znečištění – na skládku odpadů. Toto podezření, včetně poslední události ze dne 20. 7. 2012 šetří příslušný orgán, kterým je Česká inspekce životního prostředí. Dne 18. 9. 2012 byla na skládce kontrola z Krajského úřadu Zlínského kraje, ve věci také padají nebo jsou avizována trestní oznámení. To vše samozřejmě nějakou dobu potrvá, a věcně příslušné orgány nějak rozhodnou. V tomto článku se nechci se zmiňovat o tom, kdo a co po městě šíří za fámy a anonymní pomluvy, nebo kdo na koho podává trestní oznámení, a proč. Za důležité považuji sdělit, co v dané věci udělalo a udělá město Slavičín, které je jednak společníkem ve společnosti, a jednak se skládka nachází na území města.

Výše jsem uvedl, že Česká inspekce životního prostředí je příslušným orgánem k vyšetření toho, zda došlo ke znečištění životního prostředí, a pokud ano, pak kdo za ně může. K tomu nemáme zákonné kompetence, ani možnosti. Naším cílem je zajistit, aby skládka odpadů, pokud bude ve Slavičíně nadále provozována, byla provozována v souladu s platnou legislativou a vydanými povoleními. K zajištění tohoto jsme v období uplynulých dvou měsíců podnikli řadu kroků a další připravujeme. Považujeme za velmi důležité, aby se nad skládkou zvýšila veřejná kontrola. K tomu připravíme na webu města sekci, ve které budou veškerá vydaná povolení, doklady, provozní řády a další dokumenty, kterými je skládka povinna se řídit. Dalším krokem bude zajištění nepřetržitého veřejného monitoringu vod v jímce skládkových vod. Aby bylo eliminováno podezření na její nezákonné vypouštění, bude instalována webová kamera, která bude nepřetržitě jímku snímat a monitorovat pohyb kolem ní. Výstup z kamery bude zveřejněn mezi ostatními městskými kamerami na webu a dále bude záznam z kamery archivován pro další zpracování a kontrolu. Tím se jednoznačně eliminuje případné nepovolené nakládání se skládkovými vodami. Pokud se týká drenáže v okolí vrtů pod skládkou, zde byl již zaslepen vstupní otvor do drenáže. V dalším provedeme technické zjištění rozsahu drenáže, její potřebnosti a funkčnosti, a na základě tohoto zjištění budeme dále postupovat. Možností je samozřejmě více – od jejího zaslepení (ovšem zřejmě s nutností dalšího vypořádání se s povrchovými i podzemními vodami), anebo její legální využití. Z uvedeného je zřejmé, že činíme potřebné kroky pro ochranu životního prostředí. Naše kroky budou dále pokračovat, připravujeme další technické, ekonomické a legislativní podklady pro jednání rady města.

Již jsem na webu města odpovídal na otázku, co z toho běžný občan a město mají, že je skládka provozována. Ne všichni mají internet, anebo čas se podívat, proto informaci opakuji (všem, kteří ji na webu četli, se omlouvám):

- skládka odpadů platí městu ročně nájemné za pozemky ve výši 120 000 Kč
- město na skládce bezplatně ukládá ročně průměrně 530 tun odpadů z velkoobjemových kontejnerů ze sběrných dvorů

- město má ročně zisk z poplatků od skládky za uložení odpadů cca 2,1 mil. Kč
A co z toho celého má občan:

- poplatky za svoz odpadů ve městě jsou stejné od r. 2009, tzn. 4 roky je cena za svoz popelnice ve městě stejná, nezvýšila se. To je asi dost velká výhoda.
- jiná města mají poplatek na hlavu a započítávají do něj i náklady na svoz velkoobjemových kontejnerů, takže je platí občané. Ve Slavičíně je vlastně platí skládka.
- finanční prostředky, které nám ze skládky přijdou a zůstanou po odečtení dotování popelnic, které jsem popsal výše, jsou použity na příjmové straně rozpočtu města – třeba jimi pokryjeme ztrátu z provozu městské nemocnice, nebo se za ně staví nové chodníky, svítí veřejné osvětlení, provozují základní školy nebo školky atd. – tedy vše, co město potřebuje.

Odpovědět na otázku, jestli bude v budoucnu (a případně jak dlouho) skládka odpadů ve městě provozována, tedy dnes neumíme. Variant a neznámých je v současné době ještě příliš mnoho. Možná na tuto otázku odpoví samy kontrolní orgány, možná ve spolupráci s městem. Je také možné, že odpověď bude výlučně na radě a zastupitelstvu města. Pokud tomu tak bude, pak jsem přesvědčen o tom, že bude zvoleno racionální, udržitelné a pragmatické řešení.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 27.9.2012 14:38:01 | přečteno 3986x | Marie Rumplíková
load