Malé ohlédnutí za rokem 2012

Nevšová odkanalizování 3

Připomeňme si, co se ve městě z hlediska výstavby a rozvoje města událo v roce 2012.

V době, kdy vzniká tento článek, není ještě ani polovina prosince 2012. Zpravodaj se dostane do poštovních schránek velmi pravděpodobně na Silvestra, takže pro čtenáře už následující den bude platit, že rok 2012 je skutečně již minulostí. Chviličku si budeme zvykat, že na konci letopočtu musíme psát trojku na místo dvojky, a rok 2013 se neúprosně rozběhne. Na jeho startu se ale stručně ohlédněme do roku 2012. Připomeňme si, co se ve městě z hlediska výstavby a rozvoje města událo. Takové shrnutí je dobré i pro vedení města, radní a zastupitele, protože život běží tak rychle, že na konci roku jeden mnohdy marně vzpomíná, jestli byla tahle akce realizována na jaře, tedy letos, či už to bylo vloni… Je to zřejmě dáno i tím, že projekty trvají od doby jejich přípravy až po realizaci v drtivé většině déle než rok. Proto probádejme archivy a zavzpomínejme, jak to bylo v těch uplynulých 365 dnech. Vždy hodnocení začínáme ve Slavičíně, ale tentokrát tomu tak nebude. Projektem, na který nemusíme dlouho vzpomínat, protože trval prakticky po celý rok, a byl také finančně nejnáročnější, byl projekt „Nevšová – odkanalizování a čištění odpadních vod“. Na tento projekt jsme získali dotaci od Ministerstva zemědělství ČR ve výši 25,166 mil. Kč a od Zlínského kraje ve výši 3,871mil. Kč, celkové náklady se pak pohybovaly na úrovni 40 mil. Kč. Dotace nám tedy pomohla tedy více než 72 %, což je jistě pomoc obrovská. Bez této dotace by byla jakákoliv stavba kanalizace a čistírny odpadních vod nemyslitelná. Vlastní podíl města se tedy pohybuje na úrovni 11 mil. Kč, které jsme kryli úvěrem s 15letou splatností. Stavba kanalizace rozhodně není ani lehkým, ani populárním úkolem. Nicméně díky přístupu dodavatele akce (Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s. r. o), osadnímu výboru (zejména pak Ing. Pavlovi Hrbáčkovi) a občanům Nevšové bylo dílo úspěšně dokončeno a od 1. 11. 2012 uvedeno do zkušebního provozu. Osadní výbor přispěl finančním příspěvkem občanům, kteří se na kanalizaci napojují a musí napojit, po celý rok zkušebního provozu pak nebude od občanů vybíráno stočné. Asi by se tak dalo říci, že rok 2012 ve Slavičíně byl rokem kanalizace v Nevšové. Pro léta příští pak ještě bude zbývat odkanalizování Divnic. Ale než se tato akce začne realizovat, to ještě nějaký ten kubík vody v Říce proteče. V roce 2012 došlo také k realizaci očekávaného projektu „Slavičín – biologicky rozložitelný odpad“, který přinesl pro občany města celkem 440 ks kompostérů, z toho 100 ks o objemu 600 l a 340 ks o objemu 900 l. Biologicky rozložitelný materiál tak už nemusí končit v popelnici, ale občané jej mohou zkompostovat a zpětně využít na svých zahrádkách. Celkové náklady na projekt činily cca 933 tis. Kč, z toho dotace 819 tis. Kč a vlastní zdroje pouze 114 tis. Kč.

Dalšími projekty, které byly dotovány z EU, konkrétně Operačního programu životní prostředí, byly projekty revitalizace zeleně u školy ve čtvrti Vlára a u Sokolovny, které byly realizovány v závěru roku. Na Vláře se jednalo o úpravu zeleně u školy a vykácení stromořadí smrků, čímž se vytvořil prostor pro budoucí výstavbu šikmých parkovacích stání na ulici Úzká. Věřím, že ta budoucnost přijde na řadu již v příštím rozpočtovém roce. Aby nebylo sporu, o kterém roce je řeč – mám na mysli rok 2013. Je pravděpodobné, že na tento projekt se opět pokusíme sehnat finanční prostředky (zřejmě dotace ze SZIF – ale to asi není zas až tak zajímavé). U Sokolovny byly zásahy rozsáhlejší. K zemi musely jít kaštany, které už byly na hranici své životnosti a při sebemenším větru byly nebezpečné svému okolí. Vykáceny byly také některé javory a katalpy a na místo nich jsou dnes vysazeny nové stromy a keře, které mají mnohaletou perspektivu. Jakmile povyrostou, budou vyměněny také javory, které zůstaly projektem nedotčeny a rostou podél chodníku u ulice Osvobození.

Ani v roce 2012 jsme nezapomněli na cyklostezky. Menším projektem pod názvem „Pěšky nebo na kole, zvládne to i batole“, který byl kofinancován z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR, byly rekonstrukcí propustku vytvořeny základní podmínky pro napojení cyklostezky Slavičín-Hrádek do uličky „Za Jordány“ a dále do Hrádku, na druhé straně pak na propojení této cyklostezky s cyklotrasou Slavičín – Nevšová – Luhačovice tak, aby trasa nevedla po krajské komunikaci. Kromě laviček a odpadkových košů přibylo potřebné dopravní značení – značení pro cyklisty, orientační tabule směřující na turistické cíle nebo upozorňující na cyklisty na mostech na ul. Příčná a Spojovací. Celkové náklady činily 956 tis. Kč, z toho vlastní zdroje 206 tis. Kč, zbytek pokryla dotace. Realizací tohoto projektu byly vytvořeny podmínky pro další projekt, který přijde na řadu v roce 2013. Pod názvem projektu „Do města i z města pro cyklistu cesta“ bude provedeno fyzické prodloužení cyklostezky Slavičín–Hrádek do uličky „Za Jordány“, kam povede asfaltová cyklostezka. Z programu prevence kriminality na rok 2012 se podařilo získat dotaci ve výši 269 tis. Kč na výstavbu lanového prvku na dětském hřišti v zámeckém parku. Tento nový lezecký prvek podle ohlasů děti velmi zaujal, což je samozřejmě dobře. Při jeho zdolávání musí děti vyvinout nemalé fyzické úsilí, a navíc prvek rozvíjí motorické schopnosti malých horolezců. Nebo lépe „raketolezců“, protože výrobce tento prvek označuje obchodním názvem „raketa“. Vlastní podíl města činil pouhých 35 tis. Kč.

Město Slavičín se dále finančně podílelo na projektech, které realizovaly jiné subjekty, protože to bylo výhodnější. Novou stanici měřící kvalitu ovzduší získali například v Základní škole Slavičín-Vlára (projekt „Dýcháme stejný vzduch“). Prostřednictvím Nadace Jana Pivečky byla získána dotace ve výši 803 tis. Kč na obnovu Pivečkova lesoparku (projekt „Slavičín – obnova příměstského lesoparku“). Nové dětské hřiště, cesty, lavičky, altán – to vše přispělo ke zlepšení pohody návštěvníků lesoparku a ke zvýšení atraktivity prostředí. V roce 2013 bychom rádi získali finanční prostředky na další úpravy v lesoparku, ale o tom až někdy jindy.

Samozřejmě se podíváme i do místních částí města. V Divnicích jsou snad spokojeni s novou cyklostezkou, která vede z Divnic směrem k bývalým Vlárským strojírnám. Tato záležitost byla v uplynulých letech častokrát vzpomínána a bylo upozorňováno, že je třeba opravit povrch starého chodníku. Bylo nutno vykoupit pozemky a sehnat peníze na realizaci, což se nakonec na Státním fondu dopravní infrastruktury podařilo. Celkové náklady činily 5,668 mil. Kč, z čeho dotace činila 3,683 mil. Kč, zbytek doplatilo město. Věříme, že tato cyklostezka přispěje ke zvýšení pohybové aktivity nejen místních obyvatel, ale také všech, kteří budou chtít tuto cyklostezku využít.

V Hrádku nás čekaly oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Nákladem přesahujícím 230 tis. Kč byl proto opraven obecní dům a hasičská zbrojnice. Hasiči také ke svému výročí dostali repasované požární dopravní vozidlo – VW Transporter s pohonem 4x4, takže doprava hasičů a hasičské techniky, třeba i těžším terénem, by už neměla činit problémy. Náklady na repasi vozidla se pohybovaly na úrovni 110 tis. Kč. Hrádek se také dočkal pokračování rekonstrukce chodníků podél krajské komunikace, letos nákladem 680 tis. Kč.

V Nevšové se mj. podařilo získat dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů Nevšová na projekt „Slavičín – rozšíření sportovní plochy Nevšová“. Nákladem přesahujícím 1 mil. Kč bylo pořízeno zázemí pro výcvik jednotky a nakoupeno potřebné vybavení, z dotace se dostalo i na TJ Sokol Nevšová na zakoupení branek a nové sekačky. Vlastní zdroje přesáhly částku 500 tis. Kč a opět je hradilo město. V Nevšové se také podařilo dokončit úpravu křižovatky cesty na Cikánku a krajské komunikace, nebo provést vyrovnání povrchu tréninkového hřiště.

Tolik snad stručně „letem – světem“ o roce 2012.

A jaký bude rok 2013? Ani v tomto roce by rozvoj města neměl utichnout. Určitě se pokusíme opět vstoupit do programu prevence kriminality, z něhož jsme v minulosti vybudovali např. skatepartk, lezeckou stěnu, osvětlení v zámeckém parku nebo výše uvedenou „raketu“. Zajímáme se i o přeshraniční spolupráci, kde by se snad pro nás mohl otevřít ještě nějaký prostor ve Fondu mikroprojektů, zaměříme se také na dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Luhačovice. Těšit se také budeme, že uspěje náš projekt na solární ohřev vody pro městskou nemocnici. Co už ale připravujeme v těchto dnech, je realizace sedmi projektů na zateplení veřejných budov z Operačního programu životní prostředí. Pokud vše půjde podle předpokladů, tak nová okna a fasádu dostanou ZŠ Vlára, Sokolovna, Dům dětí (tady i se střechou), hasičárna ve Slavičíně (také včetně střechy), Obecní dům v Divnicích, kulturní dům v Nevšové, mateřská škola v Nevšové (ta také se střechou). Vlastní podíl na těchto akcích bude velký (hrubý odhad je na 18 mil. Kč), ovšem dotace také nebudou zanedbatelné a roční provozní úspora na teple v těchto objektech by se měla pohybovat na úrovni 1 mil. Kč. A to už jistě stojí za to.

Nezapomeňme ani na další projekty, na které již mám přislíbeny dotace. Z jednoho projektu se pořídí umělý travnatý povrch na asfaltové hřiště u ZŠ Malé Pole, kde přibude také venkovní učebna pro děti. Druhý bude znamenat opravu letního kina, na kterém se již podepsal zub času. Podrobněji o těchto projektech v některém z dalších čísel zpravodaje.

V roce 2012 jsme slyšeli mnoho zpráv o tom, jak stát městům a obcím přidá finanční prostředky. Samozřejmě nevíme, jestli se tak stane a jaké proti tomu na město budou přeneseny další náklady. K takovým slibům se stavíme rezervovaně a rozpočet města na rok 2013 chceme postavit tak, aby byl založen na reálných číslech roku 2012, a ne na politických proklamacích a planých slibech. S těmi se ostatně nikdy nikdo daleko nedostane.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 3.1.2013 8:38:44 | přečteno 1396x | Marie Rumplíková
load