Rozpočet města na rok 2013

Peníze

Zastupitelstvo města Slavičín na svém únorovém zasedání schválilo rozpočet města na rok 2013.

Jeho celková podoba je zveřejněna na úřední desce a webu města. Tento článek se jako každoročně zaměřuje zejména na investiční akce – tedy na to, co občany nejvíce zajímá. Co bude ve městě nového, co se opraví, na co bude město vynakládat finanční prostředky a zda bude přijímat nějaké státní případně evropské dotace.

Rozpočet jako celek je sestaven jako schodkový takto:

  • příjmy běžného roku 104 230 tis. Kč
  • výdaje běžného roku 119 460 tis. Kč
  • saldo příjmů a výdajů běžného roku -15 230 tis. Kč,

s tím, že schodek bude kryt zčásti přebytkem hospodaření města z minulých let a přijetím dlouhodobého investičního úvěru.

Rok 2013 je zřejmě posledním rokem, kdy budou ve stávajícím plánovacím období EU k dispozici dotační prostředky z operačních programů. Přesně stejnou větu jsem napsal do článku do rozpočtu před rokem, jen letopočet byl samozřejmě 2012. Jsem velmi rád, že jsem se spletl. Proto také letos hodláme dotační možnosti maximálně využít, k čemuž je potřeba vlastních zdrojů. Proto je v rozpočtu města plánováno přijetí investičního úvěru ve výši 13,5 mil. Kč. Předpokládám, že v letech 2014 – 2015 bude možnost dotací rapidně snížena a rozsah omezen. Myslím, že v tomto se již nespletu. Proto je třeba využít nabídky posledních dotací, kdy ke každé koruně vydané z městské pokladny lze dostat několik korun dotací od státu či EU. Příští plánovací období EU 2014 – 2020 bude jiné – jiné účely dotací, podstatně méně peněz pro města a obce.

Dalo by se říci, že rok 2013 bude rokem úspor energií. Výše zmíněný investiční úvěr bude totiž sloužit právě k financování energetických úspor. V době, kdy je psán tento článek, právě vrcholí veřejná soutěž o zakázku na zateplení 7 objektů města. Nová okna a fasádu dostanou: Základní škola Vlára, Sokolovna, Dům dětí a mládeže, hasičárna ve Slavičíně, Obecní dům v Divnicích, Obecní dům v Nevšové a Mateřská škola v Nevšové. Zateplením těchto budov podle výpočtů lze ušetřit na provozních nákladech zhruba 1 mil. Kč ročně. A to již jistě stojí za námahu, když se navíc samozřejmě zlepší technický stav těchto budov a na některých objektech (Dům dětí, hasičárna, MŠ Nevšová) dojde také k opravě střechy. Dotace z Operačního programu Životní prostředí je plánována na necelých 12 mil. Kč, nicméně její výše je dána procenticky a odvíjí se od konečné ceny díla.

Další projekt se také týká energetických úspor. Opět v Operačním programu Životní prostředí jsme uspěli s dotací na solární systém pro ohřev teplé vody pro Městskou nemocnici. Nákladem přesahujícím 1 mil. Kč bude v nemocnici zprovozněn systém, který povede k podstatné úspoře energie potřebné na ohřev teplé vody pro nemocnici. Dotace z uznatelných nákladů je ve výši 90 %.

Ale nebudeme jenom spořit energii, připraveny jsou i projekty na obnovu a rozvoj města. Z Fondu mikroprojektů Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR jsme získali finanční prostředky na propojení cyklostezky Slavičín-Hrádek do uličky za Jordány (celkový náklad 545 tis. Kč, dotace 90 %). Opravy se také dočká letní kino, kde se provede odstranění části laviček pod pódiem a vytvoří se volná víceúčelová plocha pro konání kulturních akcí, a budou provedeny další opravy a úpravy (celkový náklad 1,085 mil. Kč, dotace cca 500 tis. Kč). Ze stejného zdroje, tedy ze Státního zemědělského intervenčního fondu, jsme prostřednictvím MAS Luhačovské Zálesí dosáhli na dotaci na opravu budovy, ve které sídlí Základní umělecká škola. Tu v letošním roce čeká výměna oken, oprava kotelny a schodiště. Zde jsou náklady rozpočtovány na cca 570 tis. Kč, z toho dotace cca 377 tis. Kč. Akce ale není ještě vysoutěžena, takže tato čísla se budou měnit.

Dotaci se podařilo také zajistit pro Základní školu Malé Pole, a to na rekonstrukci hřiště a výstavbu venkovní učebny. Zdejší asfaltové hřiště dostane umělý trávník, takže bude pro sport a hru školních dětí jistě příjemnější (dotace 495 tis. Kč, vlastní podíl 350 tis. Kč). Další dotace je zajištěna pro R-Ego Slavičín na rozšíření prostor v č. p. 19 (celkový náklad 469 tis. Kč, dotace 375 tis. Kč). Aby byl výčet dotací úplný – vypracovali jsme a pomohli zajistit dotaci pro Římskokatolickou farnost Slavičín na úpravu okolí chrámu sv. Vojtěcha (celkový náklad 500 tis. Kč, dotace 400 tis. Kč) – takže letos proběhne u chrámu částečná rekonstrukce přístupových chodníků a ploch.

Takže asi tolik k již schváleným dotacím a přejděme ještě stručně k akcím, které bude město dělat z vlastních prostředků. Nebudu se zmiňovat o těch, které se budou dělat v místních částech z finančních prostředků vyčleněných pro osadní výbory, protože tam tyto výbory rozhodují o využití prostředků samy. V rozpočtu města tedy dále jmenovitě najdeme např. výměnu oken a výloh na obchodním domě (820 tis. Kč), výměnu části oken č. p. 831 – 836 a 841 v ulici Středová (1,482 mil. Kč) nebo výměnu oken v č. p. 17 v Hrádku (262 tis. Kč). Takže opět úspory energie – je vidět, že rostoucí ceny tepla nás trápí a úspory na teple ušetří peníze jak městu, tak nájemcům příslušných bytů a nebytových prostor. Dále proběhne rekonstrukce kotelny v budově školy v Hrádku (300 tis. Kč), nebo stavební úpravy v hasičárně ve Slavičíně (mimo projekt zateplení), které budou spočívat v opravě garáží (460 tis. Kč).

Připravena k realizaci by také měla být oprava křižovatky ulic Komenského a Ševcovská (600 tis. Kč). Konečně začít bychom chtěli také s rekonstrukcí obřadní síně na radnici, kde se již rozpadají křesla a obložení stěn také příliš krásy obřadům nedodává (600 tis. Kč). Určitě začneme také s opravu chodníků ve čtvrti Vlára (975 tis. Kč). Částka 600 tis. Kč je připravena na výstavbu centrálního dětského hřiště vedle Mateřské školy Vlára. Nicméně zde je akce podmíněna získáním pozemku od státu, resp. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, což je velmi zdlouhavá záležitost. Ale pokud se to podaří, jsme připraveni se do hřiště pustit. Těšíme se, spolu s maminkami na Vláře, že to vyjde.

No a to by mohlo být z větších investičních akcí asi vše. My skrytě doufáme, že budeme úspěšní ještě v dalších projektech, které byly zastupitelstvem města schváleny, a byly podány příslušné žádosti, ale to není téma na tento článek. Na tyto projekty je v rozpočtu vyčleněna příslušná rezerva. Věřme, že se podaří tuto rezervu čerpat. Protože pokud ano, tak to bude znamenat, že se podařilo získat do města další mimorozpočtové příjmy ve formě dotací.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 20.3.2013 9:14:49 | přečteno 1958x | ZakovaZ
load