Ohlédnutí za rokem 2013

Rok 2013 v investicích města 

Rok 2014 už neúprosně klepe na dveře. Zbývá už jen pár dní, silvestrovské veselí, těžké novoroční ráno a zase budeme o rok starší. O rok více bude také městu Slavičín a proto se pojďme podívat a rekapitulovat, co se ve městě v komunální sféře událo z hlediska investic města.

Rok 2013 byl pro nás bezesporu rokem tepelných úspor. Ve dvou tranších se nám podařilo získat celkem 9 dotací na zateplení 9 městských objektů. Byly to (v závorce je vždy uveden celkový náklad) : Základní škola Vlára (9,903 mil.Kč), Sokolovna (2,952 mil. Kč),  hasičárna ve Slavičíně (858 tis. Kč),  Dům dětí a mládeže (1,664 tis. Kč),  Základní škola Malé Pole (4,149 mil. Kč),  ZŠ praktická a ZŠ speciální v Hrádku (1,790 mil. Kč),  Obecní dům Divnice (1,289 mil. Kč), Obecní dům Nevšová (1,980 mil. Kč),  a MŠ Nevšová (1,548 tis. Kč).

Podíl dotace z Operačního programu životní prostředí činil vždy 90% z uznatelných nákladů. Na většině objektů se dělaly práce, které samozřejmě nemohly být do dotace uznány – třeba Dům dětí a hasičárna ve Slavičíně mají novou střechu, v některých objektech byly řešeny další opravy, které byly nutné a se zateplením nesouvisely – právě proto se v usneseních rady často objevovaly dodatky a dodatečné práce. Tyto náklady v plné výši hradilo město Slavičín.

Zateplení objektů povede nejen k úsporám na teple v hodnotě daleko převyšující 1 mil. Kč ročně, ale objekty dostaly také nová okna a  fasádu, které budou samozřejmě snižovat náklady na budoucí údržbu těchto objektů. Práce trvaly téměř celý rok, ale je hotovo, vyúčtováno, dotace jsou již na účtě města. Letošní kapitolu zateplení veřejných budov tedy můžeme uzavřít. Pokud se nám v roce 2014 podaří získat další dotace na zateplení, a my věříme, že ano, dostane se ještě na další 3 objekty.

Zapomenout bychom neměli ani na projekt „Slavičín – solární systém pro ohřev teplé vody“, který přinese městské nemocnici úspory za teplo na ohřev teplé vody. Celkové náklady projektu činily 1,938 mil. Kč, dotace byla opět 90% z uznatelných nákladů.

Dalším tradičním zdrojem dotačních finančních prostředků je pro nás Operační program přeshraniční spolupráce SR-ČR, Fond mikroprojektů. V roce 2013 to byly dotace na projekty „Do města i z města pro cyklistu cesta“, kdy bylo nákladem 553 tis. Kč vybudováno prodloužení cyklostezky Slavičín-Hrádek do uličky Za Jordány. Byl tak položen základ budoucí cyklotrasy Slavičín-Šanov-Horná Súča. Navíc pohyb cyklistů směřujících do Hrádku je teď jistě bezpečnější. Dalším projektem, který byl výrazně dotován z Fondu mikroprojektů byl projekt „Chce to trochu vzruchu do cestovního ruchu“, který nám přinesl stavbu historizujícího herního prvku v Pivečkově lesoparku, krátce řečeno „zříceniny“. V rámci projektu, jehož celkové náklady dosáhly částky 713 tis. Kč (z toho dotace 543 tis. Kč) bylo pořízeno i mobilní WC a informační tabule. Myslím, že tento projekt, který zpočátku při pouhém slovním popisu vzbudil u některých obavy o duševní stav vedení města, si zakrátko po realizaci získal celou řadu příznivců. A to nejen rodičů s dětmi, pro které je prvek určen především.

Za důležitou považujeme také činnost města v mikroregionu Luhačovské Zálesí, v rámci níž jsme v místní akční skupině uspěli s projektem „Letní kino – partner pro hezké večery“, který nákladem 1,097 mil, Kč přinesl při dotaci 477 tis. Kč nutnou rekonstrukci letního kina a zejména vytvoření víceúčelové plochy pod pódiem, která byla v letních měsících využita při několika hojně navštívených kulturních akcích.

Další projekt, kofinancovaný ze stejného zdroje, znamenal zpříjemnění výuky v ZŠ Malé Pole, kde byla položena umělá tráva na asfaltové hřiště a pořízena venkovní učebna. Celkové náklady projektu „ZŠ Malé Pole – rekonstrukce hřiště“ činily 681 tis. Kč, z toho dotace pak 374 tis. Kč. Úspěšné se svou žádostí na projekt „Pomoc už je na cestě“ bylo také R-EGO, které získalo dotaci ve výši 375 tis. Kč na přístavbu kanceláře k domu čp. 19. Oba tyto projekty předfinancovalo a vlastní podíl hradilo město Slavičín.

A další dotace z Luhačovského Zálesí – tentokrát pro budovu Základní umělecké školy Slavičín na výměnu oken, opravu schodiště a výměnu kotle. Celkové náklady 550 tis. Kč z toho dotace 347 tis. Kč. V roce 2013 se z Luhačovského Zálesí podařilo získat finanční prostředky také farnímu úřadu, který ve spolupráci s městem uspěl s projektem „ Úprava okolí chrámu sv. Vojtěcha Slavičín“, jehož výsledek je také již vidět – krásně opravené chodníky v okolí kostela a provedená svislá hydroizolace v přilehlých částech kostela. Celkové náklady projektu činily cca 500 tis. Kč, dotace z této částky pak 400 tis. Kč. Zde patří velký dík Milanu Studenkovi a všem, kteří přiložili ruku k dílu a vytvořené dílo má tak daleko vyšší hodnotu, než ukazují náklady.

Stručně také něco o investičních akcích, které byly realizovány čistě z vlastních prostředků města – výměna části oken v domech č. p. 831-836 a 841 na Středové ulici (1,362 mil. Kč), výměna oken na obchodním domě (722 tis. Kč), výměna oken v č. p. 17 v Hrádku ( 218 tis. Kč), opravy chodníků ve čtvrti Vlára (915 tis. Kč), rekonstrukce lávky u okružní křižovatky (867 tis. Kč), opraveny byly kotelny v Obecním domě Divnice (102 tis. Kč), ZŠ praktické a ZŠ Speciální v Hrádku (197 tis. Kč), Domě dětí a mládeže (108 tis. Kč), byl pořízen stacionární měřič rychlosti  pro Divnice (90 tis. Kč) atd.

V místních částech města bylo v roce 2013 největší investicí zmíněné zateplování veřejných budov. Kromě zateplování a výše uvedených akcí to byly např. v Divnicích rekonstrukce lávky (122 tis. Kč) nebo lavičky na cyklostezku. V Hrádku se místní zaměřili na chodníky (417 tis. Kč), v Nevšové to byly vnitřní úpravy kulturního domu (134 tis. Kč), generální oprava schodiště kulturního domu ( 114 tis. Kč), oprava cesty na paseky (350 tis. Kč), přestavba získaného hasičského dopravního vozidla (40 tis. Kč) atd.

Tolik opravdu jen stručně k nejzásadnějším investicím města v roce 2013. Ve vysokém stupni přípravy jsou samozřejmě také plány na rok 2014. O tom, co se podaří realizovat rozhodnou z části získané či nezískané dotace a samozřejmě také rozhodnutí zastupitelstva města o rozpočtu města na rok 2014. Některé z projektů jsou naznačeny v rubrice Ptají se lidé … tohoto čísla Zpravodaje, jiné se připravují a budou teprve podávány. Získávat finanční prostředky na rozvoj města z dotací je jedním z našich prvořadých úkolů, protože bez peněz se toho mnoho nezrealizuje. A dokud dotace jsou, pak je třeba je smysluplně využít. Věřím, že se to bude dařit i v roce 2014.

Ing. Jaroslav Končický, starosta 

Vytvořeno 3.2.2014 9:45:59 - aktualizováno 3.2.2014 9:46:51 | přečteno 1005x | ZakovaZ
load