Rozpočet města na rok 2014

Peníze

Město Slavičín každoročně hospodaří na začátku roku podle rozpočtového provizoria, které je schvalováno v prosinci roku předešlého. Rozpočet samotný je pak schvalován na únorovém zasedání zastupitelstva města s tím, že je již znám výsledek hospodaření za uplynulý rok a je tak možno rozpočet postavit přesněji. Jinak tomu nebylo ani v roce letošním, kdy Zastupitelstvo města Slavičín schválilo rozpočet města jako schodkový takto:
- příjmy běžného roku …………………..100 340 tis. Kč
- výdaje běžného roku …………………..119 895 tis. Kč
- saldo příjmů a výdajů běžného roku …..  -19 555 tis. Kč
s tím, že schodek bude kryt přebytkem hospodaření města z minulých let.

Také rok 2014 bude rokem, ve kterém plánujeme čerpat ať již evropské nebo státní dotace. Ač byly daňové příjmy v roce 2013 vyšší, než v letech předešlých, nemohly by disponibilní vlastní zdroje města pokrýt investiční potřeby v takovém rozsahu, v jakém jsou schváleny v rozpočtu města. Proto v maximální možné míře využíváme dotačních možností.

V rozpočtu města jsou vyčleněny vlastní zdroje na řadu projektů. Dva největší z nich jsou již schváleny k realizaci a to v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP). Oba projekty se týkají revitalizace veřejných prostranství. Prvním projektem je slibovaný projekt revitalizace čtvrti Vlára v objemu cca 6 mil. Kč. O projektu jsme již dříve informovali, proto jen stručně – půjde o rekonstrukci chodníků, zeleně, části veřejného osvětlení, výstavbu parkovišť a parkovacích míst, pořízení mobiliáře (lavičky, odpadkové koše). Revitalizace se tak dostane i na Vláru a věříme, že mj. odstraní problémy s chodníky a napomůže s řešením nedostatku parkovacích míst.

Druhým revitalizačním projektem je revitalizace Malého Pole. Jde zejména o chodníky na ulici Osvobození, v pokračování ulicí Hrádecká až po TESCO a zpět po ulici Polní a Dlouhá (před řadovkami, mateřskou školou a obchodem Hruška). Opravou projde také povrch části parkovacích stání v blízkosti obchodu, kde je dnes polorozpadlá zatravňovací dlažba. Obnoveny budou některé travnaté plochy, vysazeny budou stromy, jiné budou pokáceny. Nové prvky přibudou také na dětské hřiště vedle mateřské školy. Náklad projektu je odhadován na cca 7 mil. Kč, ale očekáváme jeho výrazné snížení po provedení veřejné soutěže. Snížení cen dodavatelských oproti projektantským se totiž dnes nezřídka pohybuje až kolem 30 %.

Další projekty se opět týkají rekonstrukcí a zateplení veřejných budov. Žádosti o dotace jsou podány na zateplení budovy 1. stupně ZŠ Vlára, MŠ Hrádek a přilehlého objektu č. p. 148 v Hrádku. Většinu nákladů bychom chtěli tak, jako obvykle u energeticky úsporných akcí, pokrýt z dotace z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Jestli se to podaří, to ještě dnes nevíme.

Neznámou jsou pro nás také případné dotace na zřízení přírodních zahrad mateřských škol v Nevšové a v Hrádku. Opět platí, že žádosti o dotaci do OPŽP jsme podali a čekáme na výsledek. Pokud bychom byli úspěšní, pak by zahrady obou mateřských škol byly upraveny a vybaveny moderními herními prvky. Jistě by byli spokojeni všichni – nejen děti, ale také rodiče a pedagogové, kteří spolupracovali spolu s architekty na návrhu zahrad. Takže jsme napjatí, jak to dopadne.

O dotaci jsme také žádali na cyklostezku Pod Kaštany, která má spojit Malé Pole a Vláru. Dlouholetý problém s pozemky se podařilo vyřešit, projekt byl zpracován a čekáme na výsledek. Pokud bude úspěšný, bude cyklostezka letos (náklad odhadován na cca 2 mil. Kč) postavena. V rámci mikroregionu Luhačovské Zálesí jsou podány žádosti na další dotace. Zejména se jedná o 2. etapu kompostérů, dále pak work-out cvičební prvky na hřiště na Vláře nebo pořízení krytého pódia pro naše kulturní akce.

V letošním roce jsou připraveny i výrazné investice z vlastních prostředků města. Největší z nich je rekonstrukce smuteční obřadní síně na hřbitově. Naše smuteční síň je poplatná době svého vzniku nejen stavem, ale také kapacitou. Při mnoha smutečních obřadech musejí lidé postávat před smuteční síní, což je nejen nedůstojné, ale mnohdy s ohledem na klimatické podmínky samozřejmě také nepříjemné. Proto je připravena kompletní rekonstrukce obřadní síně, která také razantně navýší její kapacitu. Rozpočet města počítá na tuto rekonstrukci s částkou cca 3,5 mil. Kč. Už z tohoto rozpočtu je vidět, že se bude jednat o opravdu zásadní přestavbu vč. technologie zázemí síně. K této rekonstrukci přibude oprava dalších chodníků na hřbitově (0,677 mil. Kč).

Zastupitelstvo města vyčlenilo také potřebné finanční prostředky (1,1 mil. Kč) na generální opravu kurtů za Sokolovnou, kde proběhne kompletní výměna povrchu. Umělá tráva na kurtu, kde dříve stávala nafukovací tenisová hala, je již dávno vyšlapaná, na druhém kurtu je stav jen o málo lepší. Dále je naplánována investice do naší obřadní síně na radnici (1,5 mil. Kč), která byla přeložena z loňského roku. Tato akce ale bude zřejmě ještě čekat na vývoj rozpočtu během roku 2014 a spíše ji vidíme jako rezervní. Významnou položkou výdajové části rozpočtu je dokončení výměny oken č. p. 831 – 836 a 841 v ul. Středová (1,8 mil. Kč), zahájeny budou také opravy hotelu Slavičan (1,5 mil. Kč) s cílem po rekonstrukci obnovit jeho provoz.

Výše zmíněný projekt revitalizace Vláry nemohl postihnout celou čtvrť, proto jsou plánovány finanční prostředky ve výši 1,294 mil. Kč na dokončení oprav chodníků mimo uvedený projekt. Částka přesahující 0,5 mil. Kč je určena na opravu dalších cest mezi garážemi na Vláře a opravu páteřní komunikace mezi garážemi na Malém Poli. Do revitalizace Malého Pole jsme zase nemohli dát výměnu kabelů veřejného osvětlení na ul. Osvobození a Hrádecká, která nás bude stát cca 0,57 mil. Kč. Na Vláře by konečně mělo vzniknout vedle mateřské školy dětské hřiště. Věříme, že nám konečně budou od státu převedeny potřebné pozemky (příslušné smlouvy jsou z naší strany již podepsány) a budeme moci hřiště postavit (800 tis. Kč).

Opravu si zaslouží také parkoviště pod Hugonem a přilehlá cesta do zámeckého parku (632 tis. Kč). Dokončení revitalizace Vláry umožní zahájit opravu chodníků ve čtvrti Hrubé Pole, kde je pro I. etapu vyčleněna částka 300 tis. Kč. Stejná částka je vyčleněna na úpravu a nasvětlení přechodu pro chodce na ul. K. Vystrčila před VTÚVM. Zde ale budeme čekat na možnost dotačních prostředků, abychom investici nemuseli nést sami. Protože příslušná výzva má být až na podzim, je možné přesunutí této akce do příštího roku.

Investice se samozřejmě realizují také v místních částech města. Všechny místní části mají svůj vnitřní rozpočet, o jehož využití rozhodují osadní výbory. V Hrádku je to pro rok 2014 částka 1,222 mil. Kč, v Divnicích pak 614 tis. Kč. V Nevšové je to  851 tis. Kč – což je částka nižší, než odpovídá počtu obyvatel, ale tato částku je snížena o dluh z roku předešlého. Mimo tyto finanční prostředky se v Divnicích letos dočkají opravy cesty ke kurtům (280 tis. Kč), instalace termostatických ventilů v obecním domě (30 tis. Kč) nebo židlí (70 tis. Kč). V Hrádku je naplánováno, pokud dosáhneme dohody s vlastníky pozemků, provedení osvětlení cyklostezky Slavičín-Hrádek (850 tis. Kč), dále proběhne slíbená generální rekonstrukce cesty k výletišti (650 tis. Kč) nebo výstavba skladu pro osadní výbor (80 tis. Kč). No a pokud obdržíme dotaci pak výše uvedené zateplení 2 objektů mateřské školy a výstavba dětské zahrady tamtéž. V Nevšové se kromě zahrady mateřské školy mohou těšit na opravu cesty kolem obchodu (465 tis. Kč.) nebo výměnu radiátorů v mateřské škole (130 tis. Kč). V plánu je také realizace autobusové zastávky u bytovek (350 tis. Kč), nicméně zde bude záležitost znovu projednána s osadním výborem a to za účelem zvážení racionálnosti investice vzhledem k jejímu reálnému budoucímu využití.

No a tím by mohl být výčet větších akcí u konce. Suma sumárum se nejedná o výčet z nejkratších a věřím, že jej zvládneme v průběhu roku 2014 zrealizovat. Objem práce samozřejmě bude odvislý také od schválení či neschválení dotací, které zmiňuji v úvodu článku. Mimo naše investice nás čeká letos rekonstrukce vodovodu na ul. Osvobození (práce již byly zahájeny) a ve druhé polovině roku obnova povrchu a změna šířkových poměrů komunikace na části ulice Osvobození. Letos bude také probíhat výstavba okružní křižovatky v Pozlovicích a rekonstrukce komunikace Jestřabí – Rokytnice. Takže nás čekají uzavírky a dopravní omezení. To není nikdy příjemné, ale výsledek – nové komunikace – nám již jistě příjemný bude. Tak ať se vše i letos vydaří tak, jak je plánováno.

Ing. Jaroslav Končický, starosta

Vytvořeno 31.3.2014 13:48:03 - aktualizováno 31.3.2014 13:48:20 | přečteno 1654x | ZakovaZ
load