Slavičín

oficiální stránky města
Sobota, 22. leden 2022

Vyhledávání

DOSTUPNÁ PODPORA NA ZÁCHRANU PODNIKÁNÍ COVID-19

Přehled důležitých odkazů s aktuálními informacemi pro podnikatele:

https://www.agentura-api.org/cs/prehled-dulezitych-odkazu-s-aktualnimi-informacemi-pro-podnikatele/

• Country for the Future – nové postupy a organizační změny proti šíření nakažlivých onemocnění

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-v-programu-the-country-for-the-future-_-zamereni-covid-19--253794/

o Příjem žádostí zahájen  
o Způsobilé výdaje až 25 mil. Kč
o Procentuální výše se pohybuje v rozmezí 50 - 100 %.  
o Způsobilé výdaje:  ▪ osobní náklady,
  ▪ odpisy a další přímé náklady, režie apod.  
  ▪ Zavádění inovativních postupů firem při výrobě ochranných pomůcek bude podpořeno 100% ze způsobilých výdajů.  

• Technologie COVID – nákup strojů pro zahájení výroby zdravotnických a ochranných prostředků

https://www.agentura-api.org/cs/schvalen-novy-program-podpory-op-pik-technologie-covid-19/

o Příjem žádostí v brzké době spuštěn  
o Způsobilé výdaje až 20 mil. Kč  
o Procentuální výše podpory dosahuje až 45 % u malých a až 35 % způsobilých výdajů u středních podniků.  
o Způsobilé výdaje:   ▪ pořízení nových technologických zařízení a vybavení.  
  ▪ podpora výroby zdravotnických výrobků nebo prvků jinak bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19, řešení následků dopadu jeho šíření  
  ▪ podpora diverzifikace výroby na pomoc s bojem proti COVID 19 a řešení následků dopadu jeho šíření nebo v téže souvislosti nákup nových technologií, zařízení a SW  

• Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID - materiál a mzdy, rychlé dokončení vývoje nových řešení (vč. IT oblasti) či rozšíření výroby

https://www.agentura-api.org/cs/schvalen-novy-program-podpory-op-pik-technologie-covid-19/

o Příjem žádostí v brzké době spuštěn  
o Způsobilé výdaje až 5 mil. Kč  
o Způsobilé výdaje:   ▪ pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků  
  ▪ mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby
  ▪ rychlé financování pro technologická řešení  
  ▪ rychlé financování pro zcela nová inovativní řešení - dovyvinutí řešení  
• Inovační vouchery COVID - poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací

https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/inovacni-vouchery/inovacni-vouchery-vyzva-iv/ 

o Příjem žádostí v brzké době spuštěn
o Způsobilé výdaje až 1 mil. Kč
o Procentuální výše podpory dosahuje 50 - 85 % způsobilých výdajů.
o Způsobilé výdaje:
▪ měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku,

▪ výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení,

▪ modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému,

▪ prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu),

▪ optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, apod.

COVID II – okamžitá finanční pomoc pro malé a střední podniky, kterým vznikla škoda v důsledku opatření proti šíření koronaviru,

https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/

o Příjem žádostí v brzké době spuštěn    
o Výše úvěru až 15 mil. Kč    
o Poskytnutá záruka dosahuje až 80 % hodnoty komerčního úvěru    
o Bezúročný úvěr je poskytován na:   ▪ pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku,   
  ▪ pořízení a financování zásob či materiálu,   
  ▪ ostatní provozní náklady/výdaje příjemce podpory jako:
▪ náklady na mzdy a energie  
   ▪ platby za nájemné  
   ▪ úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur  
   ▪ předfinancování pohledávek.  
  o Pro získání je nutné:   ▪ být malým nebo středním podnikem, u kterého došlo k opoždění plnění, pozastavení plnění nebo zrušení plnění z obchodních kontraktů žadatele z důvodu opatření k zamezení šíření koronavirové infekce,
  o Podpora v programu COVID II. bude mít podobu portfoliových záruk poskytnutých ČMZRB za provozní úvěry komerčních bank se subvencí úrokové sazby ve výši 10% z hodnoty úvěru, max. pak 1 mil. Kč. Tyto provozní úvěry budou poskytovány až do výše 15 mil. Kč. Délka ručení ČMZRB bude až 3 roky.   

Záruky na úvěry pro velké podniky – až 1 400 mil. Kč na provozní náklady.

Antivirus podpora zaměstnanosti – program na ochranu zaměstnanosti má pomoci firmám ochránit pracovní místa

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

o Příjem žádostí zahájen

A) Nucené omezení provozu a karanténa – uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření či nařízení karantény příslušným úřadem

▪ v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku

▪ v případě uzavření provozu nařízením vláda pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku

▪ příspěvek zaměstnavatelům 80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů/max. však do výše 39 000 Kč

B) Související hospodářské potíže – překážky v práci na straně zaměstnavatele v důsledku souvisejících hospodářských potíží z důvodu šíření koronaviru

▪ dle druhu překážky pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60-100 % průměrného výdělku

▪ příspěvek zaměstnavatelům 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů/max. však do výše 29 000 Kč

o Pro získání je nutné:

▪ týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění

▪ zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce

▪ zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď

▪ zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody

ikona souboruLeták ke stažení a tisku

Vytvořeno 6.4.2020 9:38:59 | přečteno 848x | pfeiferovaj

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load