Historie města v letopočtech

1059 - 1131 pravděpodobně v této době byl založen slavičínský kostel
1256 - první zmínka o kostele, faře a mýtu Slavičína
1403 - první zmínka o slavičínském dvoře
1485 - první zmínka o slavičínské tvrzi (v místě dnešního zámku)
1519 - na místě pošty a telefonní ústředny stála mladotická tvrz
1648 - po 30leté válce je ve Slavičíně asi 1/4 domů pustých a nové osídlování pokračuje velmi pomalu
1663 - obec Slavičín je vypálená Tatary
1667 - je uváděn slavičínský zámek, ale je pustý
1680 - pustý mladotický dvůr
1704 - Slavičín je opět vypálen i s Mladoticemi, ale tentokrát Kuruci
1720 - slavičínský zámek má postavené schodiště a začíná se opravovat
1728 - v tomto roce je postavena škola
1788 - u zámku je postaven panský pivovar
1807 - postavena nová škola (ulice Komenského)
1822 - pod kostelem založen špitál (chudobinec), který byl majetkem vrchnosti
1826 - na Šabatci postaven větrný mlýn a postavena nová fara
1850 - založen zámecký park
1854 - začátek stavby nové kostelní věže
1893 - na místě bývalé panské hospody byla postavena Záložna
1898 - ve Slavičíně je první veřejné osvětlení - petrolejové
1899 - postavena nová radnice čp. 120, kde předtím stála řada stodol
1909 - na místě dnešního Agropodniku byla postavena cihelna a pila
1910 - je započato se stavbou nové školy (dnes nemocnice)
1917 - veřejné osvětlení není již na petrolej, ale na elektrické žárovky (bylo jich 13 a na radnici pak 11 žárovek)
1927 - stavba sokolovny
1933 - tržiště na Horním náměstí, po válce tam bylo řadu let stanoviště autobusů
1940 - postaven společenský dům JAPIS (Jan Pivečka Slavičín), dnes Poliklinika
1945 - 1950 - budování městské kanalizace
1949 - začala stavba nové školy, ale byla z finančních důvodů přerušena
1953 - byl zbourán chudobinec
1960 - dokončena výstavba sídliště Vlára
1968 - postaven starý dřevěný most přes Říku pod Horním náměstím
1969 - znovu vybudován rybník
1970 - výstavba řadovek na Výpustě
1971 - postavena obřadní síň na hřbitově
1978 - zahájena plynofikace města
1984 - zahájen provoz v budově nové pošty v ulici K. Vystrčila
1985 - do provozu dána nová budova MNV (dnešní radnice) v ulici Osvobození
1985 - dokončena plynofikace Luhačovské ulice a čtvrtě Šabatec
1986 - dokončena stavba budovy čp. 752 na Mladotickém nábřeží pro prodejnu Domácí potřeby - dokončena stavba vodovodního přivaděče z přehrady Stanovice u Vsetína
1987
- zprovoznění ubytovací části hotelu Slavičan
- od 1. 9. uvedena do provozu budova s dílnami Středního odborného učiliště při Vlárských strojírnách Slavičín
- založena Tělovýchovná jednota JZD Vlára v Hrádku
1989
- plynofikace kotelny ve čtvrti Vlára
- dokončení výstavby víceúčelového hřiště u školy ve čtvrti Vlára
- plynofikace Zahradní čtvrti, čtvrti Lukšín a ulice Komenského a tím dokončení plynofikace města
1990 - provedena výměna lavic v kostele sv. Vojtěcha
1991
- budování inženýrských sítí v lokalitě Pod Vrškem pro další výstavbu rod. domů
- dokončení výstavby 99 bytových jednotek ve čtvrti Malé Pole
- zahájení provozu expozitury Komerční banky v prostorách suterénu radnice
1992
- uveden do provozu klub důchodců v budově bývalých jeslí čp. 351 ve čtvrti Vlára
- zahájeno první vysílání místní televize Slavičín TV Local formou teletextu
- ve Slavičíně zřízena rodinná škola a gymnázium
- oslava 90. výročí Sboru dobrovolných hasičů Hrádek
- zrušen provoz jeslí ve Slavičíně
- město odkoupilo budovu Záložny
1993
- provedeny změny nevhodných názvů ulic a náměstí a poprvé provedeno územní členění města na čtvrtě:
Malé Pole, Hrubé Pole, Vlára, Šabatec, Lukšín, Zahradní čtvrť a Střed
- vybudování inženýrských sítí v ulici Pod Vrškem
- Ing. Ivo Exel zakoupil od Fondu národního majetku Vlárské strojírny
- navrácení budovy orlovny do vlastnictví původního vlastníka - Orel jednota Slavičín,
provedení stavebních úprav orlovny (fasáda, plynofikace kotelny, osazení nových oken), vybudování přilehlého parkoviště, zahájení provozu Agrobanky v přízemních prostorách budovy
- provedena rekonstrukce budovy školy v Hrádku po jejím předešlém využívání JZD Vlára k výrobním účelům
- stavba sedlové střechy na budově kulturního domu v Nevšové
- převedení bytových domů čp. 389, 470, 596, 597, 584 - 586 z vlastnictví bývalého státního podniku Vlárské strojírny Slavičín do vlastnictví města Slavičín
- dokončení privatizace ordinací lékařů v budově Sdruženého zdravotnického ambulatního zařízení Slavičín (dnešní Poliklinika), Komenského 10
- od 1. 12. 1993 se Interní oddělení Baťovy nemocnice ve Slavičíně stává Městskou nemocnicí Slavičín; zřizovatelem je město Slavičín
1994
- oprava fasády budovy Záložna, která byla zaevidována u ministerstva kultury jako chráněná památka a zásadní úpravy
celého prostranství před ní
- dokončení rekonstrukce Horního náměstí (s velkým volným prostranstvím a kašnou), kde předtím bylo zrušeno autobusové nádraží; autobusové nádraží bylo nahrazeno soustavou tří průjezdných autobusových zastávek ve středu města: Lukšín (s veřejným WC), Radnice v obou směrech
- je v likvidaci Zemědělské družstvo Vlára Slavičín
- rekonstrukce budovy bývalých jeslí pro umístění mateřské školy ve čtvrti Vlára
- velká vzpomínková akce k 50. výročí letecké bitvy nad Slavičínem, při které byli přítomni letečtí veteráni z USA,
účastníci letecké bitvy
- od 1. 1. 1994 vznikl ve Slavičíně samostatný Vojenský technický ústav výzbroje a munice, který byl vyjmut ze svazku VTÚ PV Vyškov a ustaven příspěvkovou organizací
- v prostorách nižšího stupně ZŠ Slavičín, Školní čp. 822, bylo umístěno Gymnázium Slavičín
1995
- vybudování mostu přes Říku pod dolní částí Horního náměstí
- oslavy 110. výročí založení hasičského sboru ve Slavičíně
- přestavba dvou pavilónů mateřské školy ve čtvrti Vlára a přestavba jejich prostor pro nižší stupeň ZŠ ve čtvrti Vlára (své původní prostory uvolní nově zřízenému Gymnáziu Slavičín)
- vybudování mezideponie skládky tuhého komunálního odpadu Radašovy
- ukončení pravidelného hlášení městského rozhlasu v části Slavičín a Hrádek a přenos informací ve městě dále zajišťován pouze prostřednictvím televizního vysílání TV Local Slavičín
- zřízení Infocentra ve výloze integrovaného domu domu
- vedle přístupového chodníku ke kostelu byla obměněna zeleň (staré břízy byly vykáceny a nahrazeny thujemi) a instalováno osvětlení
- v listopadu byla zahájena výstavba bloku bytových domu se 64 malometrážními byty v lokalitě Slavičín-střed
1996
- dokončení rekonstrukce Horního náměstí provedením přístupových komunikací u horní domovní zástavby a boční zástavby (u provozovny sklenářství pana Jančeka a ost.), výsadbou zeleně, zprovozněním kašny
- vybudování školního hřiště na nádvoří ZŠ v Hrádku
- uvedení skládky tuhého komunálního odpadu Radašovy do provozu po jejím vybudování
1997
- dokončení stavby bytových domů se 64 malometrážními byty čp. 831, 832, 833, 834, 835, 836
- provedení střešní nadstavby a rekonstrukce budovy ZŠ ve čtvrti Malé Pole
- dokončení stavby správního objektu v areálu SMS, s. r. o., Slavičín v ulici Pod Kaštany
- rozšíření plochy víceúčelového hřiště u školy ve čtvrti Vlára o hřiště pro hokejbal
- úpravy parteru mezi domovními bloky čp. 377-379 a 380-382
- vytvoření kopie sochy sv. Jana Nepomuckého od akademického sochaře pana Miroslava Machaly ze Vsetína
- oslavy milénia patrona slavičínského kostela sv. Vojtěcha (slavnostní mše svatá se svěcením nového zvonu Radim a praporu města, výstava 1000 let od úmrtí svatého Vojtěcha, Svatovojtěšský jarmark s bohatým kulturním programem na Horním náměstí, putování ostatků sv. Vojtěcha, vystoupení Scholy Gregoriana Pragensis v kostele)
- výstava ke 100. výročí narození rodáka sochaře Aloise Bučánka
- povodňová situace v červenci
1998 - konáno místní referendum v místní části Petrůvka, kterým bylo občany rozhodnuto o oddělení Petrůvky od Slavičína k 1. 1. 1999
- dokončena výstavba Domu s pečovatelskou službou čp. 841 s 28 byty v ulici K Nábřeží
- provedena 2. etapa rekonstrukce ZŠ ve čtvrti Malé Pole (přemístění jídelny a kuchyně do přízemí budovy)
- provedení demolice domu čp. 274 (původně polovina Mrázkovo, 2. polovina Anselmovo) na okraji náměstí Mezi Šenky (naproti zámku)
- zahájení provozu ve firmách sídlících v nárožním domě čp. 839 po jeho výstavbě ve spodní části Horního náměstí
- zahájení provozu prodejen v domě čp. 831, ul. K Nábřeží (Artemis, Rychlé občerstvení Eliška, Dámská móda Katka Bojkovice)
- po výstavbě domu čp. 119 na náměstí Mezi Šenky zde byl zahájen provoz lékárny Dahlia (v patře jsou kanceláře firmy BTC TRADE, s. r. o.)
- k 30. 6. byl ukončen provoz MŠ Petrůvka
1999 - konání místního referenda v místní části Rokytnice, kterým bylo občany rozhodnuto o oddělení místní části Rokytnice a místní části Kochavec od Slavičína od 1. 1. 2000
- provedeno doplnění názvů ulic v místní části Hrádek
- provedena restaurace stropní malby sálu v 1. podlaží Záložny
- dokončena instalace lávky pro pěší přes Říku naproti obchodního domu čp. 752
- demolice kamenného mostu vedle autobusové zastávky Na Rozcestí (současně zastávka Radnice)
- zahájení stavby protipovodňových zdí podél koryta Říky od obchodního domu čp. 751 směrem ve směru vodoteče
- dokončení stavby 4 Domů s pečovatelskou službou) čp. 230, 231, 232, 233 v ul. Hrádecká v místní části Hrádek s 4x8 byty
- dokončení výstavby půdních bytů v čp. 347 v ulici Nad Ovčírnou
- instalace lávky pro pěší přes Říku v místní části Divnice pro přístup k víceúčelovému hřišti
- oslavy 550. výročí první písemné zmínky o obci Nevšová
- v objektu čp. 112 na Horním náměstí (dům s lékárnou Viapharm) po dokončení jeho nadstavby byly zprovozněny prostory pro firmy Kadeřnictví, Svatební salon Michaela, Generali pojišťovna, Top Trio, vodo-topo-plyn
- vstup města Slavičín do Sdružení obcí mikroregionu Jižní Valašsko
2000 - konání místního referenda v místní části Bohuslavice, kterým bylo občany rozhodnuto o oddělení místní části Bohuslavice
od Slavičína k 1. 1. 2001
- dokončení půdních vestaveb v domě čp. 408 - 409
- vybudování sportovního areálu u Sokolovny (2 víceúčelová hřiště s umělým trávníkem)
- vybudování základního technického vybavení výstavby rodinných domků v lokalitě Pod Vrškem
- přeložka inženýrských sítí a zahájení výstavby integrovaného domu II a zahájení výstavby integrovaného domu II
- dokončení stavebních úprav a rekonstrukce interiéru 1. poschodí budovy Záložna (mimo jiné také instalace nákladního výtahu)
- proběhl další ročník sochařského sympozia při budování Pivečkova lesoparku
- vybudování tenisového kurtu u výletiště v Hrádku
- dokončení víceúčelového hřiště v Divnicích
- plynofikace místní části Nevšová (tímto byla dokončena plynofikace Slavičína)
- zprovoznění restaurace Bar u fontány v čp. 110 na Horním náměstí
- ukončení vysílání městské televize Local TV Slavičín z důvodu neobnovení licence Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání pro jejího držitele Local TV Plus Klimkovice
- město Slavičín se stává vlastníkem budovy Sokolovna (po splacení kupní částky)
- ustavení Charity svatého Vojtěcha Slavičín
- rozsáhlé stavební úpravy objektu Pekárny ORA Slavičín čp. 12 v ulici Komenského
- instalace kogeneračních jednotek na kotelně ve čtvrti Malé Pole (výroba elektrické energie z odpadového tepla)
- zrušení provozu MŠ v ul. Ševcovská 598 a ZŠ v Hrádku
- přemístění sídla Zvláštní školy z ul. Ševcovská 598 do budovy v ulici Družstevní 78 v místní části Hrádek (prostory po
zrušené ZŠ Hrádek)

Vytvořeno 23.1.2008 23:10:02 - aktualizováno 21.10.2010 8:51:34 | přečteno 10756x | Marie Rumplíková
load