Slavičín

oficiální stránky města
Sobota, 21. květen 2022

Vyhledávání

Základní informace

Důležitá telefonní čísla

Jednotné tísňové volání

112
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158
Městská policie Slavičín 577 004 858

Při předávání zprávy uveďte:

 • kdo volá (jméno volajícího) a číslo telefonu;
 • co se stalo;
 • kde se to stalo (v případě potřeby orientační body v místě události);
 • kdy se to stalo;
 • doplňující údaje podle situace (počet postižených, druh zranění, apod.).

Po ukončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.


Obecné zásady chování při mimořádné události nebo krizové situaci 

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku, internetu nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu, a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:
 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, internet, úřední deska městského úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek a orgánů veřejné správy.


Siréna

Sirény jsou spolehlivým prostředkem varování obyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého státu. V České republice je pro varování obyvatelstva zaveden pouze jeden varovný signál „Všeobecná výstraha" - kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. U elektronických (hlasových) sirén je signál doplněn o verbální informaci upřesňující druh ohrožení.

rotační siréna (akustický signál)

Siréna všeobecná rotační
ikona souboruzvuková ukázka


elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)

Siréna všeobecná elektronická
ikona souboruzvuková ukázka

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál „Všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že může dojít nebo již došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená městem, zaměstnavatelem a správními úřady.


Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál „Požární poplach". Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Elektronické sirény v případě tohoto signálu napodobují hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty.

rotační siréna (akustický signál)

Siréna požární rotačníikona souboruzvuková ukázka


elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)

Siréna požární elektronickáikona souboruzvuková ukázka


Akustické zkoušky sirén
(nekolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) jsou pravidelně každou první středu v měsíci v 12 hodin a jsou oznamovány předem v hromadných informačních prostředcích. Slouží k ověřování provozuschopnosti Jednotného systému varování a vyrozumění.

rotační siréna (akustický signál)

ikona souboruzvuková ukázka


elektronická siréna (akustický signál + verbální informace)

Siréna zkušební

ikona souboruzvuková ukázka


Reakce na varovný signál

Když zazní siréna (Pozn.: Pokud zjevně nejde o povodně. Při nebezpečí povodně viz níže.):

 • OKAMŽITĚ SE UKRYJTE - Vyhledejte úkryt v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
 • ZAVŘETE DVEŘE A OKNA - Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 • ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI - Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

Při evakuaci

 • Dodržujte pokyny správních úřadů, města, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.
 • Dbejte pokynů k evakuaci osob nařízených velitelem zásahu.
 • Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.
 • Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci.

Před opuštěním bytu

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.
 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
 • Uzavřete přívod vody a plynu.
 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
 • Kočky a psy si vezměte s sebou.
 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.
 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko


Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.


Ochrana před povodněmi

Před povodní:

 • Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
 • Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
 • Připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
 • Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
 • Připravte si evakuační zavazadlo.

Při povodni:

 • Opusťte ohrožený prostor.
 • V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude zaplaveno vodou.

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod.
Vytvořeno 14.5.2008 13:23:23 | přečteno 7824x | tajemnik

Navigace

město Slavičín

 
 

město Slavičín
Osvobození 25, 763 21 Slavičín

tel.: 577 004 800*
fax: 577 004 802
e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz
ID datové schránky: jsub2vd

IČ: 00284459
DIČ: CZ00284459
č.ú.: 2924661/0100, KB a.s.

 
load