Zpracování a ochrana osobních údajů

Město Slavičín zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Město Slavičín je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů. Kontaktní adresa správce:
Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 00284459, telefon: +420 577 004 800*, ID datové schránky: jsub2vd, e-mail: podatelna@mesto-slavicin.cz.

Město Slavičín na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Hana Johnová; email: hana.johnova@sms-sluzby.cz; tel: +420 777 314 148.

Město Slavičín jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

  1. výkonu státní správy,
  2. výkonu samosprávy,
  3. poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
  4. zajištění interních procesů,
  5. komunikace s občany.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na město Slavičín vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterými je město Slavičín pověřeno.

Další nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi městem Slavičín a subjekty osobních údajů.

Město Slavičín za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů zpracovává, na základě svého oprávněného zájmu, zejména osobní údaje návštěvníků a zaměstnanců města Slavičín zpracovávané v kamerovém systému města Slavičín. Oprávněný zájem města Slavičín spočívá ve snaze zajistit efektivně bezpečnost, ochranu osob a majetku. V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále město Slavičín, ve svém oprávněném zájmu, některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů orgánů města Slavičín.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není městu Slavičín uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u města Slavičín nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem města Slavičín, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Tiskopisy


Vytvořeno 18.4.2008 14:19:58 - aktualizováno 25.5.2018 10:10:17 | přečteno 9381x | tajemnik
load